กิจกรรมนักศึกษา

การประชุมเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษเพื่อใช้ประกอบในการยื่นขอสำเร็จการศึกษาของนักศึกษารหัส 62 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต