กิจกรรมนักศึกษา

มอบทุนการศึกษาจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมโภชน์ พนาวาส อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

กองพัฒนานักศึกษา เปิดรับสมัครนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะการให้คำปรึกษา (เพื่อผู้ให้คำปรึกษา Peer Counselor) รุ่นที่ 2