ปีการศึกษา 2561

สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร         
          – รายงานการประเมินตนเอง / รายงานผลการประเมินตนเอง
สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
           – รายงานการประเมินตนเอง / รายงานผลการประเมินตนเอง
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ      
          – รายงานการประเมินตนเอง / รายงานผลการประเมินตนเอง
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ    
          – รายงานการประเมินตนเอง / รายงานผลการประเมินตนเอง
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
           – รายงานการประเมินตนเอง / รายงานผลการประเมินตนเอง
สาขาวิชาศิลปศึกษา       
          – รายงานการประเมินตนเอง / รายงานผลการประเมินตนเอง
สาขาวิชาภาษาไทย     
          – รายงานการประเมินตนเอง / รายงานผลการประเมินตนเอง
สาขาวิชาภาษาจีน      
          – รายงานการประเมินตนเอง / รายงานผลการประเมินตนเอง