สายสนับสนุน

บุคลากรสายสนับสนุน

นาง เพ็ญนภา ดุสฎีกาญจน์

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)

หัวหน้าสำนักงานคณะ

นางสาว นิจกาญจน์ นามมาลา

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)

นางสาว ณัฐกานต์ ดาโอ๊ะ

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)

นาย เรวัต รอดศิริ

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)

นางสาว ณัฐธิดา สุพรรณภพ

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)
ประจำหลักสูตร จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

นางสาว นิชา นาคเวช

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)
ประจำหลักสูตร ภาษาอังกฤษ

นาวสาว ณิชา ลิมป์วัฒนกุล

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)
ประจำหลักสูตร ภาษาจีนเพื่องานบริการ

นางสาว สุภาวดี บาลี

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)
ประจำหลักสูตร ภาษาและการสื่อสาร

นาง รัตนา   ศรีคำขวัญ

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)
โครงการสอนดนตรีบุคคลภายนอก

นางสาว ญาณะพัชญ์   จิระมงคลวิทย์

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)
โครงการสอนดนตรีบุคคลภายนอก