สายสนับสนุน

บุคลากรสายสนับสนุน

นางสาว ยุคนธร ปรีวรรณ

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)

Short Description

นาง เพ็ญนภา
ดุสฎีกาญจน์

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)

นางสาว นิจกาญจน์
นามมาลา

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)

นางสาว ณัฐกานต์
ดาโอ๊ะ

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)

นาย เรวัต รอดศิริ

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)

นางสาว ณัฐธิดา
สุพรรณภพ

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)
ประจำหลักสูตร จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

นาวสาว นิชา กลักทอง

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)
ประจำหลักสูตร ภาษาอังกฤษ

นาวสาว ภัสสิตา เพิ่มเสม

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)
ประจำหลักสูตร ภาษาและการสื่อสาร

นาวสาว ณิชา ลิมป์วัฒนกุล

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)
ประจำหลักสูตร ภาษาจีนเพื่องานบริการ

นาวสาว พัชรี อามะตันตรี

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)
ประจำกลุ่มวิชาดนตรี

นาย เกียรติอนันต์ นาครัตน์

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)
ประจำกลุ่มวิชาดนตรี