... ทำอย่างไรเราจึงจะใช้วิชาการอย่างมี ประสิทธิภาพได้ คนที่ใช้วิชาได้ดีนั้น ประ การแรกจะต้องรู้วิชานั้นอย่างแจ่มแจ้ง จัดเจน และทั่วถึงทั้งในหลักใหญ่และ รายละเอียด ประการที่สองการ ทำงาน จะต้องเป็นงานทีสร้างสรรค์ มิใช่งาน ที่บ่อนเบียนทำลายไร้ประโยชน์ ประการ ที่สามผู้ทำจะต้องรู้ลักษณะงานโดยถ่องแท้ โดยเฉพาะจุดประสงค์ ขอบเขตและวิธี การปฎิบัติ ประการที่สี่จะต้องมีความตั้งใจ ที่แน่วแน่และมีความพรักพร้อม ที่จะสำเร็จ ประโยชน์ขึ้นมา ครบ 4 ประการนี้แล้ว จึงจะช่วยให้ เห็นช่องทางและวิธีการใช้วิชาได้ถูกต้อง พอดีพอเหมาะตรงตามเป้าหมายที่ต้องการและทำให้ได้ผลงาน ที่สมบูรณ์บริบูรณ์พร้อมทุกส่วน ...

 

ปรัชญา
 

คุณค่าของมนุษย์อยู่ที่การพัฒนาตนและสังคม อย่างต่อเนื่องบนพื้นฐานของ

คุณธรรมและจริยธรรม

วิสัยทัศน์
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างมนุษย์ ที่สมบูรณ์ทั้งในด้านความรู้ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรม มีสมรรถนะตรงตามศาสตร์ของสาขาวิชา มีความเป็นสวนดุสิต เป็นพลเมืองไทยและพลโลกที่ดี
พันธกิจ
 

1. บัณฑิตมีความรู้ความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานของหลักสูตร มีทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 บนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรม

2. ผลงานวิจัยและองค์ความรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่เป็นที่ยอมรับของชุมชน สังคม และประเทศ

3. การบริการวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่สอดคล้อง กับความต้องการของชุมชนและสังคม

4. ทำนุบำรุงเผยแพร่ภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม

เป้าประสงค์
  1. บัณฑิตมีความรู้ความเชี่ยวชาญตามสาขาวิชา มีคุณธรรมจริยธรรม และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
  2. ผลงานวิจัยและองค์ความรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่เป็นที่ยอมรับของชุมชน สังคม และประเทศ
  3. การบริการวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สนองความต้องการของชุมชนและสังคม
  4. ทำนุบำรุงเผยแพร่ภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม
ค่านิยมร่วม (ABILITY)
  Attraction - ความโดดเด่นทางด้านวิชาการและสุนทรียศาสตร์
  Balance - ความสมดุลในการครองตนและครองงาน
  Innovation - ความคิดสร้างสรรค์และผลิตนวัตกรรม
  Learning - การเรียนรู้ตลอดชีวิต
  Initiation - กล้าคิด กล้านำตน
  Total Quality - การสร้างคุณภาพโดยรวม
  Young Blood - การพัฒนาคนรุ่นใหม่ในศตวรรษที่ 21
   
ประวัติคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 

 

สัญลักษณ์

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว  ใจงาม
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

E-mail : chatkaew_bha@dusit.ac.th

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพงษ์ ลีลากิจไพศาล
รองคณบดี (ฝ่ายวิชาการ)

E-mai : yl6767@hotmail.com

 

อาจารย์วัลลภ  ห่างไธสง
รองคณบดี (ฝ่ายกิจการนักศึกษา)

E-mai : -

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสริน สุทองหล่อ
ที่ปรึกษาคณบดี

E-mai : rosarin_sut@dusit.ac.th

 

อาจารย์จิตชิน จิตติสุขพงษ์
ผู้ช่วยคณบดี (ฝ่ายนโยบายและแผน)

E-mai : jitchin_jit@dusit.ac.th

ดร.นันทวัน เรืองอร่าม
ผู้ช่วยคณบดี (ฝ่ายวิจัย)

E-mai : nanta77@yahoo.com

อาจารย์ดนุสรณ์  กาญจนวงศ์
ผู้ช่วยคณบดี (ฝ่ายกิจการนักศึกษา)

E-mai : dkanjanawong@gmail.com

อาจารย์ขวัญหทัย เชิดชู
ผู้ช่วยคณบดี (ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์)
E-mai : Kwanhathai_1@hotmail.com

 

อาจารย์ศุภมิตร  บัวเสนาะ
ผู้ช่วยคณบดี (ฝ่ายวิชาการ)

E-mai : suppamitr@gmail.com

 

 

 

 


นางสาวยุคนธร ปรีวรรณ

หัวหน้าสำนักงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

ศศ.ม. (การสื่อสารและวัฒนธรรมญี่ปุ่น)
Tel. 022445802
E-mail : myaoryuu@yahoo.com


นางสาวภัชราวไล ไกรแสงศรี
เจ้าหน้าที่สำนักงาน(บริหารงานทั่วไป)
ประจำสำนักงานคณบดี

บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)
Tel. 022445800

E-mail : nongphat_pk@hotmail.com


นางสาวเพ็ญนภา วงษ์นิติกร
เจ้าหน้าที่สำนักงาน(บริหารงานทั่วไป)

ประจำสำนักงานคณบดี

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
Tel. 022445802
E-mail : sai.pennapa@gmail.com

นางสาวนิจกาญจน์  นามมาลา

เลขาฯ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประจำสำนักงานคณบดี

ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
Tel 02.2445803

E –mail : konwika01@gmail.com

นางสาวสุพรรณษา บุญยศ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน(บริหารงานทั่วไป)

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์

ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์)
Tel. 022445802
E-mail : upansa96@hotmail.com

นางสาวสุกัญญา พวงแก้ว
เจ้าหน้าที่สำนักงาน(บริหารงานทั่วไป)

หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

บธ.บ. (สาขาการบัญชี)

Tel. 022445360
E-mail : kookaisdu@hotmail.com

     

นายชยุต หาญชาญพาณิชย์

เจ้าหน้าที่สำนักงาน(บริหารงานทั่วไป)

หลักสูตรรัฐศาสตร์

ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)
Tel. 022445815
E-mail : yut_kunapan@hotmail.com


นางสาวณัฐธิดา สุพรรณภพ

เจ้าหน้าที่สำนักงาน(บริหารงานทั่วไป)

หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมฯ

ศศ.บ. (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ)
Tel. 022445802
E-mail : lookbouy@gmail.com


นางสาวณัฐกานต์ ดาโอ๊ะ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน(บริหารงานทั่วไป)

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

Tel. 022445858
E-mail : nana.sdu@gmail.com

 

นายธนัญชย์ ชัยวุฒิมากร
เจ้าหน้าที่สำนักงาน(บริหารงานทั่วไป)
หลักสูตรภาษาไทย
ศศ.บ. ไทยศึกษา (คติชนวิทยา)
Tel. 022445846

E-mail : -

นางสาวปาหนัน ประเทือง
เจ้าหน้าที่สำนักงาน(บริหารงานทั่วไป)
ประจำหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ
(ศศ.บ ภาษาฝรั่งเศส)
Tel.022445857
E-mail : Panan.dusit@gmail.com

นางสาวณรัชสนันท์ ร้อยสี
เจ้าหน้าที่สำนักงาน(บริหารงานทั่วไป)
หลักสูตรศิลปศึกษา

บธ.บ. (การบัญชี)
tel.022445850
E-mail : sofere99@hotmail.com

 

 

 

     

>>