... ทำอย่างไรเราจึงจะใช้วิชาการอย่างมี ประสิทธิภาพได้ คนที่ใช้วิชาได้ดีนั้น ประ การแรกจะต้องรู้วิชานั้นอย่างแจ่มแจ้ง จัดเจน และทั่วถึงทั้งในหลักใหญ่และ รายละเอียด ประการที่สองการ ทำงาน จะต้องเป็นงานทีสร้างสรรค์ มิใช่งาน ที่บ่อนเบียนทำลายไร้ประโยชน์ ประการ ที่สามผู้ทำจะต้องรู้ลักษณะงานโดยถ่องแท้ โดยเฉพาะจุดประสงค์ ขอบเขตและวิธี การปฎิบัติ ประการที่สี่จะต้องมีความตั้งใจ ที่แน่วแน่และมีความพรักพร้อม ที่จะสำเร็จ ประโยชน์ขึ้นมา ครบ 4 ประการนี้แล้ว จึงจะช่วยให้ เห็นช่องทางและวิธีการใช้วิชาได้ถูกต้อง พอดีพอเหมาะตรงตามเป้าหมายที่ต้องการและทำให ้ได้ผลงาน ที่สมบูรณ์บริบูรณ์พร้อมทุกส่วน ...

รายชื่อผลงานวิจัย

DATABASE

LINK

รายชื่องานวิจัย ปี 2549 ฐานข้อมูล E-library สถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
รายชื่องานวิจัย ปี 2550 ฐานข้อมูล BIODATA แหล่งวารสารงานวิจัย
รายชื่องานวิจัย ปี 2551 ฐานข้อมูล e-Journal of International Thai Tourism  
  ฐานข้อมูล Proquest Disertation & Thesis  
  ฐานข้อมูล Lexis - Nexis  
  ฐานข้อมูล H.W. Wilson  
  ฐานข้อมูล ERIC  
  ฐานข้อมูล Emerald Insight  

>>