หน้าแรก
เกี่ยวกับสภาคณบดี
รายนามสมาชิก
วารสาร
รายงานการประชุม
ถาม-ตอบ
ติดต่อเรา
Links
คณะมนุษยศาสตร์ มศว.
คณะศิลปศาสตร์ ABAC
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มสธ.
คณะศิลปศาสตร์ ม.เกริก
คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.ทักษิณ
คณะศิลปศาสตร์ ม.แม่โจ้
คณะมนุษยศาสตร์ ม.รามคำแหง
คณะศิลปศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
คณะศิลปศาสตร์ ม.เซนต์หลุยส์
คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ สจพ.
คณะศิลปศาสตร์ฯ มรภ.ชัยภูมิ
คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.อยุธยา
คณะมนุษยศาสตร์ มรภ.มหาสารคาม
คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.ลำปาง
คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สวนดุสิต

คณะศิลปศาสตร์ฯ
ม.สงขลานครินทร์
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

หน้าแรก เว็บบอร์ด ติดต่อเรา
สภาคณบดีมนุษยศาสตร์แห่งประเทศไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. เสนอทิศทางการพัฒนาการศึกษาและการวิจัยสาขา
มนุษยศาสตร์ สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่การวิจัยและ
การประยุกต์องค์ความรู้สาขามนุษยศาสตร์ เพื่อรับใช้สังคม
3. เพื่อเป็นศูนย์กลางการประสานงาน และสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับสถาบันอื่น ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
4.เพื่อให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ และรับฟังความคิดเห็น
ในการจัดการศึกษาและการวิจัยสาขามนุษยศาสตร์
แก่หน่วยงานอื่น
5. เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันให้ทำงาน
บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ

 

     
หากต้องการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาฯ ติดต่อ ผศ.ปริศนา มัชฌิมา อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏสวนดุสิต prisana_mut@dusit.ac.th