หน้าแรก
เกี่ยวกับสภาคณบดี
รายนามสมาชิก
วารสาร
รายงานการประชุม
ถาม-ตอบ
ติดต่อเรา
Links
คณะมนุษยศาสตร์ มศว.
คณะศิลปศาสตร์ ABAC
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มสธ.
คณะศิลปศาสตร์ ม.เกริก
คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.ทักษิณ
คณะศิลปศาสตร์ ม.แม่โจ้
คณะมนุษยศาสตร์ ม.รามคำแหง
คณะศิลปศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
คณะศิลปศาสตร์ ม.เซนต์หลุยส์
คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ สจพ.
คณะศิลปศาสตร์ฯ มรภ.ชัยภูมิ
คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.อยุธยา
คณะมนุษยศาสตร์ มรภ.มหาสารคาม
คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.ลำปาง
คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สวนดุสิต

คณะศิลปศาสตร์ฯ
ม.สงขลานครินทร์
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

หน้าแรก เว็บบอร์ด ติดต่อเรา
ลำดับที่
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่งทางการบริหาร
1.
รศ.เฉลียวศรี พิบูลชล คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
2.
ผศ.ดร.ลินจง ฉ.โรจน์ประเสริฐ คณบดีคณะศิลปศาสตร์
ม.อัสสัมชัญ
3.
รศ.ชำนาญ เชาวกีรติพงศ์ ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาศิลปศาสตร์
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
4.
อ.ดร.ดรุณี ชูประยูร คณบดีคณะศิลปศาสตร์
ม.เกริก
5.
รศ.ประมาณ เทพสงเคราะห์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ม.ทักษิณ
6.
ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ ชายทวีป คณบดีคณะศิลปศาสตร์
ม.แม่โจ้
7.
รศ.ณภาจรี นาควัชระ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
ม.รามคำแหง
8.
ผศ.สุชาดา ทวีสิทธิ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์
ม.อุบลราชธานี
9.
อ.ดร.นงคราญ วงษ์ศรี คณบดีคณะศิลปศาสตร์
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
10.
ผศ.ดร.ประนอม อุตกฤษฏ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
11.
ผศ.ดร.สวาสดิ์ พรรณา คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ม.ราชภัฏชัยภูมิ
12.
อ.ดร.เกษม บำรุงเวช คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
13.
อ.ดร.สุณี สาธิตานันต์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ม.ราชภัฏมหาสารคาม
14.
อ.สุรพงษ์ ภักดี คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ม.ราชภัฏลำปาง
15.
ดร.ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ม.ราชภัฏสวนดุสิต
16.
ดร.สุทธิจิตต์ เชิงทอง คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
ม.สงขลานครินร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

 

หากต้องการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาฯ ติดต่อ ผศ.ปริศนา มัชฌิมา อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏสวนดุสิต prisana_mut@dusit.ac.th