... ทำอย่างไรเราจึงจะใช้วิชาการอย่างมี ประสิทธิภาพได้ คนที่ใช้วิชาได้ดีนั้น ประ การแรกจะต้องรู้วิชานั้นอย่างแจ่มแจ้ง จัดเจน และทั่วถึงทั้งในหลักใหญ่และ รายละเอียด ประการที่สองการ ทำงาน จะต้องเป็นงานทีสร้างสรรค์ มิใช่งาน ที่บ่อนเบียนทำลายไร้ประโยชน์ ประการ ที่สามผู้ทำจะต้องรู้ลักษณะงานโดยถ่องแท้ โดยเฉพาะจุดประสงค์ ขอบเขตและวิธี การปฎิบัติ ประการที่สี่จะต้องมีความตั้งใจ ที่แน่วแน่และมีความพรักพร้อม ที่จะสำเร็จ ประโยชน์ขึ้นมา ครบ 4 ประการนี้แล้ว จึงจะช่วยให้ เห็นช่องทางและวิธีการใช้วิชาได้ถูกต้อง พอดีพอเหมาะตรงตามเป้าหมายที่ต้องการและทำให ้ได้ผลงาน ที่สมบูรณ์บริบูรณ์พร้อมทุกส่วน ...

สถานะการปฏิบัติงาน

จำนวนอาจารย์จำแนกตามวุฒ์การศึกษา (คน)

จำนวนอาจารย์จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ (คน)

ป.เอก

ป.โท

ป.ตรี

รวม

ศ.

รศ.

ผศ.

อาจารย์

รวม

ปฏิบัติงานจริง

48
68
1
110

0

4
37
69
110

ลาศึกษาต่อ

0
6
0
6

0

0
2
4
6

รวม

41
74
1
116

0

4
39
73
116
ข้อมูลเดือน มีนาคม 2560

 

สถานะการปฏิบัติงาน

จำนวนบุคลากรสายสนับสนุน

ประจำคณะ

ประจำหลักสูตร

ป.เอก

ป.โท

ป.ตรี

รวม

ป.เอก

ป.โท

ป.ตรี

รวม

ปฏิบัติงานจริง

0
1
4
5
0
0
10
10

ลาศึกษาต่อ

0
0
0
0
0
0
1
1
ข้อมูลเดือน พฤษภาคม 2558

 

 

ตำแหน่ง
ชื่อ
นามสกุล
E-Portfolio
Blog
 
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
อาจารย์
ณัชชณิช ฝั่งสระ    
ผศ.ดร
สมโภชน์ พนาวาส    
ดร.
วนิดา อัญชลีวิทยกุล    
อาจารย์
สุณา กังแฮ    
อาจารย์ ดร.
อภิรดี ผลประเสริฐ    
อาจารย์
ชนินันท์ สิทธิคุณ    
อาจารย์
นที เพชรสุทธิธนสาร    
อาจารย์
วรวิทย์ กิจเจริญไพบูลย์ ลาศึกษาต่อ  
อาจารย์
บูลยา สอดศรี    
อาจารย์
สุทธาสินี เกสร์ประทุม    
ผศ.ดร.
นวรัตน์ เตชะโชควิวัฒน์    
อาจารย์
ธนศร วิสุทธิ์วารินทร์    
ดร.
ณัฐพร โอวาทนุพัฒน์    
ผศ.ดร.
ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ    
อาจารย์ ดร.
ขวัญหทัย เชิดชู    
อาจารย์
ศิรินยา พิพัฒน์ศรีสวัสดิ์    
อาจารย์
อานนท์ ขันโท    
ผศ.
นีรู ชูสัตย์สกุล    
อาจารย์
วันวิสาข์ พงษ์ปลื้ม    
อาจารย์ ดร.
ชยาพล ชมชัยยา    
         
หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ
อาจารย์ ดร.
วิลาสินี พลอยเลื่อมแสง    
อาจารย์ ดร.
สรพล จิระสวัสดิ์    
อาจารย์
กนกวรรณ กุลสุทธิ์    
อาจารย์
ขจีนุช เชาวนปรีชา    
ผศ.
สุดารัตน์ เจตน์ปัญจภัค    
อาจารย์
ลลิตา พูลทรัพย์    
         
หลักสูตรภาษาไทย
ผศ.
ญาณิศา โชติชื่น    
อาจารย์
รักษ์ศิริ ชุณหพันธรักษ์    
ผศ.
สำเนียง ฟ้ากระจ่าง    
อาจารย์
เบญจมาศ ขำสกุล    
อาจารย์
ปริศนา ฟองศรัณย์    
ผศ.ดร.
วัชรพล วิบูลยศริน    
อาจารย์
ศุภศิริ บุญประเวศ ลาศึกษาต่อ  
อาจารย์
ชิศากัญญ์ เล่าชู    
อาจารย์
กัญจณ์ปภัสส์ สุวรรณวิหค    
อาจารย์
ธนัญชย์ ชัยวุฒิมากร    
         
หลักสูตรภาษาจีน
อาจารย์ ดร.
มนรดา เลิศจิรวณิชย์    
อาจารย์
ณภัคกัญญา ตรารุ่งเรือง    
อาจารย์
จิตติพร ชัยประกอบวิริยะ    
         
หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
อาจารย์
โฉมสมร เหลือโกศล    
อาจารย์
ปทุมพร โพธิ์กาศ    
อาจารย์
ศุภมิตร บัวเสนาะ    
ผศ.
อัมพร ศรีประเสริฐสุข    
ผศ.
พัศรินท์ ก่อเลิศวรพงศ์    
อาจารย์ ดร.
สฤษดิ์ ศรีโยธิน    
         
หลักสูตรนิติศาสตร์
อาจารย์
งามประวัณ   เอ้สมนึก  ลาศึกษาต่อ  
ผศ.
พรเพ็ญ ไตรพงษ์    
อาจารย์
ภิญโญ คูวัฒนาเสนีย์    
ผศ.
โชคดี นพวรรณ    
อาจารย์
วัลลภ ห่างไธสง    
อาจารย์
กิตติ นีรมิตร    
อาจารย์
สรศักดิ์ มั่นศิลป์    
อาจารย์ ดร.
พีร์ พวงมะลิต    
อาจารย์
กันวิศา สุขพานิช    
อาจารย์ สร้อย ไชยเดช    
         
หลักสูตรรัฐศาสตร์
ผศ.
จตุพล ดวงจิตร    
ผศ.
ภาวินี  รอดประเสริฐ     
อาจารย์
ณฐิญาณ์ งามขำ ลาศึกษาต่อ  
อาจารย์ ดร.
เบญจพร  พึงไชย    
อาจารย์
อัญชลี รัตนะ    
อาจารย์
กัญญกานต์ เสถียรสุคนธ์    
อาจารย์
ชญาน์ทัต  ศุภชลาศัย     
ผศ.ดร.
ธนภัทร ปัจฉิมม์    
ผศ.
ยอดชาย ชุติกาโม    
อาจารย์
สุรดา  จุนทะสุตธนกุล     
อาจารย์
ดังนภัสร ณ  ป้อมเพ็ชร    
อาจารย์
เพ็ญนภา เว็บบ์    
อาจารย์
บูชิตา สังข์แก้ว    
         
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
ผศ.ดร.
อานุภาพ รักษ์สุวรรณ    
ผศ.ดร.
เอกอนงค์ ศรีสำอางค์    
ผศ.ดร.
ยุทธพงษ์ ลีลากิจไพศาล    
รศ. ดร.
รุ่งภพ คงฤทธิ์ระจัน    
ผศ.ดร.
เขมภัทท์ เย็นเปี่ยม    
อาจารย์
ดนุสรณ์ กาญจนวงศ์    
ผศ.
มนตรี พาณิชยานุวัฒน์    
ผศ.
สมศักดิ์ เจริญพูล    
อาจารย์
ศิริมา  สุวรรณศรี     

ผศ.

กุลธิดา ภูฆัง    
ผศ.
ศุภวัฒน์ ปภัสสรากาญจน์    
         
หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
อาจารย์
รัชฎาพร ธิราวรรณ    
อาจารย์ ดร.
อาภาภรณ์ อังสาชน    
อาจารย์ ดร.
จิตชิน จิตติสุขพงษ์    
ผศ.ดร.
บรรพต พิจิตรกำเนิด E-Portfolio  
ผศ.ดร.
บุญญลักษม์ ตำนานจิตร    
ผศ.
สายสุดา ปั้นตระกูล ลาศึกษาต่อ  
อาจารย์ ดร.
นันทวัน เรืองอร่าม    
ผศ.ดร.
ปริศนา มัชฌิมา E-Portfolio  
         
หลักสูตรศิลปศึกษา
รศ.ดร
เนื้ออ่อน ขรัวทองเขียว    
ผศ.ดร
ศักดิ์ชัย  เกียรตินาคินทร์    
ผศ.ดร.
ปฤณัต นัจนฤตย์    
อาจารย์
วุฒินันท์ รัตสุข    
ผศ.
พิเชษฐ์ สุนทรโชติ    
ผศ.ดร.
สุดารัตน์ เทพพิมล    
ผศ.
อรรฆพันธ์  เธียรถาวร     
อาจารย์
ฆนา วีระเดชะ    
         
กลุ่มวิชาดนตรี
ผศ.
อรุณี  โคตรสมบัติ    
         
กลุ่มวิชานาฏศิลป์
ผศ.ดร.
รสริน สุทองหล่อ    
ผศ.
วรพรรณ กีรานนท์    
อาจารย์
เอื้อมพร  เนาว์เย็นผล    
อาจารย์ ดร.
วรกมล วงษ์สถาปนาเลิศ    
อาจารย์ ดร.
สุดา เชิดเกียรติกุล    
         
กลุ่มวิชาประวัติศาสตร์
อาจารย์ ดร.
ดวงกมล อัศวมาศ    
         
กลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา
รศ.ดร.
ชวลิต    สวัสดิ์ผล    
         
กลุ่มวิชาภาษาฝรั่งเศส
อาจารย์
ยุพิน   พิพัฒน์พวงทอง    
อาจารย์ ดร.
แว่นแก้ว ลีพึ่งธรรม    
อาจารย์
พิมพวัลคุ์ สุวรรณทัต    
อาจารย์
จักรกฤษณ์ วุฒิสิวะชาติกุล    
         
กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น
ผศ.
สุดสวาท จันทร์ดำ    
         
กลุ่มวิชาภูมิศาสตร์
อาจารย์ ดร.
เอกชัย พุมดวง    
อาจารย์ ดร.
ยุสนีย์ โสมทัศน์    
         
กลุ่มวิชาสังคมวิทยา
อาจารย์
นฤมล  นิตย์จินต์    
รศ. ดร.
สรรเสริญ อินทรัตน์    
ผศ.ดร.
อุทัย  สติมั่น    
อาจารย์
ธวัชชัย เพ็งพินิจ    
อาจารย์
อัครเดช เสนานิกรณ์    
         

 

เลขานุการ
คำนำหน้า
ชื่อ
นามสกุล
สังกัด (หลักสูตร/)
E-Portfolio
Blog
น.ส. 
ยุคนธร  ปรีวรรณ รักษาการหัวหน้าสำนักงาน/ฝ่ายนโยบายและแผนและประกันคุณภาพ    
น.ส. 
ณัฐกานต์ ดาโอ๊ะ เลขาฯ คณะฯ ฝ่ายธุรการและงานสารบรรณ/กิจการนักศึกษา    
น.ส.
เพ็ญนภา วงศ์นิติกร เลขาฯ คณะฯ ฝ่ายการเงินและพัสดุ/บุคคล    
น.ส
นิจกาญจน์ นามมาลา เลขาฯ คณะฯ ฝ่ายวิจัย    
น.ส.
ธันภรณ์ วิจิตร เลขาฯ คณะฯ ฝ่ายวิชาการ    
น.ส.
ณัฐธิดา  สุพรรณภพ  เลขาฯ ประสานงานหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ    
น.ส.
ธีรดา บุญยศ เลขาฯ ประสานงานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์    
น.ส.
สุกัญญา พวงแก้ว เลขาฯ ประสานงานหลักสูตร์บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์    
น.ส
สุกัญญา จันทร์ภรณ์ เลขาฯ ประสานงานหลักสูตรภาษาจีน    
    เลขาฯ ประสานงานหลักสูตรนิติศาสตร์  
นาย
ชยุต หาญชาญพาณิชย์ เลขาฯ ประสานงานหลักสูตรรัฐศาสตร์    
    เลขาฯ ประสานงานหลักสูตรภาษาอังกฤษ    

น.ส.

์ภัชราวไล  ไกรแสงศรี  เลขาฯ ประสานงานหลักสูตรภาษาไทย    
น.ส.
ปาหนัน ประเทือง เลขาฯ ประสานงานหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ    
    เลขาฯ ประสานงานหลักสูตรศิลปศึกษา    
น.ส.
กุลธิดา กาญจนโภคิน ลาศึกษาต่อ    
น.ส.
พัชรี อามะตันตรี เลขาฯ ประสานงานโครงการดนตรี    
           

 

บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมวิทยา
คำนำหน้า
ชื่อ
นามสกุล
สังกัด (หลักสูตร/)
สถานะ
ผศ.ดร.
กาญจนา ชาตตระกูล ภาษาอังกฤษธุรกิจ
เกษียณอายุราชการ
รศ. ดร.
โกสุม สายใจ ศิลปกรรม
เกษียณอายุราชการ
ผศ.
จุณณเจิม ยุวรี ประวัติศาสตร์
เกษียณอายุราชการ
ผศ.
เฉิดฉิน สุกปลั่ง ภูมิศาสตร์
เกษียณอายุราชการ
ผศ.
นัยนา คชโครต ภาษาไทย
เกษียณอายุราชการ
อาจารย์ ดร.
บุปผา อยู่ทรัพย์ ภาษาฝรั่งเศส
เกษียณอายุราชการ
ผศ.
เบญจมาศ บัวกันต์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ
เกษียณอายุราชการ
ผศ.
เฟื่องฟ้า บุญถนอม บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
อาจารย์
อุษา จิระวัฒนาสมกุล นิติศาสตร์
เกษียณอายุราชการ
ผศ.
ฉวีทิพย์  สิงห์สง่า ศิลปกรรม
เกณียณอายุราชการ
ผศ.
มณี ช้างเผือก ภูมิศาสตร์
ผศ.
ฉวีทิพย์  สิงห์สง่า ศิลปกรรม
เกษียณอายุราชการ
         

 

 

 


>>