... ทำอย่างไรเราจึงจะใช้วิชาการอย่างมี ประสิทธิภาพได้ คนที่ใช้วิชาได้ดีนั้น ประ การแรกจะต้องรู้วิชานั้นอย่างแจ่มแจ้ง จัดเจน และทั่วถึงทั้งในหลักใหญ่และ รายละเอียด ประการที่สองการ ทำงาน จะต้องเป็นงานทีสร้างสรรค์ มิใช่งาน ที่บ่อนเบียนทำลายไร้ประโยชน์ ประการ ที่สามผู้ทำจะต้องรู้ลักษณะงานโดยถ่องแท้ โดยเฉพาะจุดประสงค์ ขอบเขตและวิธี การปฎิบัติ ประการที่สี่จะต้องมีความตั้งใจ ที่แน่วแน่และมีความพรักพร้อม ที่จะสำเร็จ ประโยชน์ขึ้นมา ครบ 4 ประการนี้แล้ว จึงจะช่วยให้ เห็นช่องทางและวิธีการใช้วิชาได้ถูกต้อง พอดีพอเหมาะตรงตามเป้าหมายที่ต้องการและทำให ้ได้ผลงาน ที่สมบูรณ์บริบูรณ์พร้อมทุกส่วน ...

 

 
 

วันที่
รายการความรู้
ผู้นำเสนอ
17 สิงหาคม 2560 ๐ ต้นแบบระบบบันทึกข้อมูลสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา | Program
ผศ.บรรพต พิจิตรกำเนิด
13 มิถุนายน 2560 ๐ ต้นแบบระบบคำนวนผลการประเมินคุณภาพภายใน (ระดับหลักสูตร) | Program
ผศ.บรรพต พิจิตรกำเนิด
23 พฤษภาคม 2560 ๐ ต้นแบบระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน | Program | คู่มือการใช้งาน
ผศ.บรรพต พิจิตรกำเนิด
1 กุมภาพันธ์ 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการ " การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning"
ผศ.บรรพต พิจิตรกำเนิด
1 กุมภาพันธ์ 2560 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการผลิตบัณฑิต : ปกศ. 2559
รศ.ดร.เนื้ออ่อน ขรัวทองเขียว
31 มกราคม 2560 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารเอกสารและงานสารบรรณ : ปกศ. 2559
รศ.ดร.เนื้ออ่อน ขรัวทองเขียว
22-23 ธันวาคม 2559 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย : ปกศ. 2559
รศ.ดร.เนื้ออ่อน ขรัวทองเขียว
12 กรกฎาคม 2559-
กระบวนการเขียนบทความวิชาการเพื่อให้สามารถตีพิมพ์ ...
รศ.ดร.เนื้ออ่อน ขรัวทองเขียว
8 มิถุนายน 2559
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
ผศ.ดร.ยุทธพงษ์ ลีลากิจไพศาล
27 พฤษภาคม 2559
๐ ต้นแบบระบบบันทึกผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติ | Program | คู่มือการใช้งาน | TQF3 | มคอ.5 | รายงานทวนสอบ
ผศ.บรรพต พิจิตรกำเนิด

 

 

 

 


>>