บุคลากร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พนักงานมหาวิทยาลัย

ที่

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่งทางวิชาการ

สังกัดหลักสูตร/กลุ่มวิชา

สถานะ

 

1

น.ส.

ขจีนุช

เชาวนปรีชา

ผศ.ดร.

โท

หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ

ปฏิบัติงาน

2

นาย

บรรพต

พิจิตรกำเนิด

ผศ.ดร.

 เอก 

หลักสูตรบรรณารักษ์ฯ

ปฏิบัติงาน

3

น.ส.

บุญญลักษม์

ตำนานจิตร

ผศ.ดร.

โท

หลักสูตรบรรณารักษ์ฯ

ปฏิบัติงาน

4

น.ส.

เบญจมาศ

ขำสกุล

ผศ.ดร.

โท

หลักสูตรภาษาไทย

ปฏิบัติงาน

5

นาย

วรวิทย์

กิจเจริญไพบูลย์

ผศ.ดร

เอก

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

ปฏิบัติงาน

6

นาย

ศุภมิตร

บัวเสนาะ

อาจารย์

โท

หลักสูตรจิตวิทยา

ปฏิบัติงาน

7

น.ส.

สายสุดา

ปั้นตระกูล

ผศ.ดร

เอก

หลักสูตรบรรณารักษ์ฯ

ปฏิบัติงาน

8

น.ส.

สุดสวาท

จันทร์ดำ

ผศ

โท

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

ปฏิบัติงาน

9

น.ส.

อัมพร

ศรีประเสริฐสุข

ผศ.ดร

โท

หลักสูตรจิตวิทยา

ปฏิบัติงาน

10

น.ส.

ปริศนา

ฟองศรัณย์

ผศ

โท

หลักสูตรภาษาไทย

ปฏิบัติงาน

11

น.ส.

สุทธาสินี

เกสร์ประทุม

ผศ

โท

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

ปฏิบัติงาน

12

น.ส.

ปริศนา

มัชฌิมา

ผศ.ดร.

เอก

หลักสูตรบรรณารักษ์ฯ

ปฏิบัติงาน

13

นาย

เอกชัย

พุมดวง

ผศ.ดร.

เอก

กลุ่มวิชาภูมิศาสตร์

ปฏิบัติงาน

14

นาย

ปฤณัต

นัจนฤตย์

ผศ.ดร.

เอก

กลุ่มวิชาศิลปกรรม

ปฏิบัติงาน

15

น.ส.

นวรัตน์

เตชะโชควิวัฒน์

ผศ.ดร.

เอก

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

ปฏิบัติงาน

16

น.ส.

ดวงกมล

อัศวมาศ

ผศ.ดร.

เอก

กลุ่มวิชาประวัติศาสตร์

ปฏิบัติงาน

17

นาย

ธนศร

วิสุทธิ์วารินทร์

ผศ

โท

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

ปฏิบัติงาน

18

น.ส.

ณัฐพร

โอวาทนุพัฒน์

ผศ.ดร.

เอก

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

ปฏิบัติงาน

19

นาง

วรกมล

วงษ์สถาปนาเลิศ

ผศ.ดร.

เอก

หลักสูตรภาษาเพื่อการสื่อสาร

ปฏิบัติงาน

20

นาย

วุฒินันท์

รัตสุข

ผศ

โท

กลุ่มวิชาศิลปกรรม

ปฏิบัติงาน

21

นาง

พัศรินท์

ก่อเลิศวรพงศ์

ผศ.

โท

หลักสูตรจิตวิทยา

ปฏิบัติงาน

22

นาย

อุทัย 

สติมั่น

ผศ.ดร.

เอก

กลุ่มวิชาสังคมวิทยา

ปฏิบัติงาน

23

น.ส.

พิษฐา

พงษ์ประดิษฐ

ผศ

โท

กลุ่มวิชาภูมิศาสตร์

ปฏิบัติงาน

24

นาย

พิเชษฐ์

สุนทรโชติ

รศ

โท

 กลุ่มวิชาศิลปกรรม 

ปฏิบัติงาน

25

 น.ส. 

 ธนัญภัสร์ 

 ศรีเนธิยวศิน 

ผศ

 โท 

ประจำคณะฯ

ปฏิบัติงาน

26

นาย

จิตชิน

จิตติสุขพงษ์

ผศ.ดร.

เอก

หลักสูตรบรรณารักษ์

ปฏิบัติงาน

27

นาย

ชยาพล

ชมชัยยา

ผศ.ดร.

เอก

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

ปฏิบัติงาน

28

น.ส.

ศุภศิริ

บุญประเวศ

ดร.

โท

หลักสูตรภาษาเพื่อการสื่อสาร

ปฏิบัติงาน

29

นาง

นีรู

ชูสัตย์สกุล

ผศ.

โท

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

ปฏิบัติงาน

30

น.ส.

ณภัคกัญญา

ตรารุ่งเรือง

อาจารย์

โท

หลักสูตรภาษาจีน

ปฏิบัติงาน

31

น.ส.

จิตติพร   

ชัยประกอบวิริยะ

อาจารย์

โท

หลักสูตรภาษาจีน

ลาศึกษาต่อ

32

นาย

ธนัญชย์

ชัยวุฒิมากร

อาจารย์

โท

หลักสูตรภาษาเพื่อการสื่อสาร

ปฎิบัติงาน

33

นาง

สุดารัตน์

เทพพิมล

ผศ.ดร

เอก

กลุ่มวิชาศิลปกรรม

ปฏิบัติงาน

34

นาย

สฤษดิ์

ศรีโยธิน

ผศ.ดร

เอก

หลักสูตรจิตวิทยา

ปฏิบัติงาน

35

น.ส.

ยุสนีย์

โสมทัศน์

ผศ.ดร

เอก

กลุ่มวิชาภูมิศาสตร์

ปฏิบัติงาน

36

น.ส.

สุดารัตน์

เจตน์ปัญจภัค

ผศ

โท

หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ

ปฏิบัติงาน

37

น.ส.

พรพิศ

งามพงษ์

ดร.

เอก

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

ปฏิบัติงาน

38

น.ส.

สิริมา

เชียงเชาว์ไว

ผศ.ดร

เอก

หลักสูตรภาษาไทย

ปฏิบัติงาน

39

น.ส.

ดารารัตน์

อินทรกำเหนิด

ผศ.ดร

โท

หลักสูตรภาษาจีน

ปฏิบัติงาน

40

น.ส.

ขวัญหทัย

เชิดชู

ผศ

โท

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

ปฏิบัติงาน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สายสนับสนุนวิชาการ

 

ที่

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่งทางวิชาการ

วุฒิ

หมายเหตุ

 

พนักงานมหาวิทยาลัย

 

 

1

น.ส. 

ยุคนธร 

ปรีวรรณ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โท

สำนักงาน

 

2

นาง

เพ็ญนภา

ดุสฎีกาญจน์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โท

สำนักงาน

 

3

น.ส

นิจกาญจน์

นามมาลา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โท

สำนักงาน

 

4

น.ส.

ณัฐกานต์

ดาโอ๊ะ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โท

สำนักงาน

 

5

 น.ส. 

 ณัฐธิดา 

 สุพรรณภพ 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โท

หลักสูตรจิตวิทยา

 

6

น.ส

นิชา

กลักทอง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตรี

หลักสูตรอังกฤษ

 

7

นาย

เรวัต

รอดศิริ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตรี

สำนักงาน

 

เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง

 

 

8

น.ส

พัชรี

อามะตันตรี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตรี

ประจำโครงการสอนดนตรีบุคคลภายนอก

 

9

นาย

เกียรติอนันต์ 

นาครัตน์ 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตรี

ประจำโครงการสอนดนตรีบุคคลภายนอก

 

10

น.ส

ภัสสิตา

เพิ่มเสม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตรี

หลักสูตรภาษาและการสื่อสาร

 

 

ข้าราชการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ที่

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่งทางวิชาการ

สังกัดหลักสูตร/กลุ่มวิชา

สถานะ

 

1

น.ส.

วรวลัญช์

นิตย์จินต์

อาจารย์

โท

กลุ่มวิชาสังคมวิทยา

ปฏิบัติงาน

2

นาง

เนื้ออ่อน

ขรัวทองเขียว

รศ.ดร

เอก

กลุ่มวิชาศิลปกรรม

ปฏิบัติงาน

3

น.ส.

ปทุมพร

โพธิ์กาศ

อาจารย์

โท

หลักสูตรจิตวิทยา

ปฏิบัติงาน

4

น.ส.

ยุพิน  

พิพัฒน์พวงทอง

อาจารย์

โท

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

ปฏิบัติงาน

5

นาง

รักษ์ศิริ

ชุณหพันธรักษ์

อาจารย์

โท

หลักสูตรภาษาไทย

ปฏิบัติงาน

6

น.ส.

วิลาสินี

พลอยเลื่อมแสง

ดร.

เอก

หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ

ปฏิบัติงาน

7

นาย

สมโภชน์

พนาวาส

ผศ.ดร

เอก

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

ปฏิบัติงาน

8

นาย

สรพล

จิระสวัสดิ์

ผศ.ดร

เอก

หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ

ปฏิบัติงาน

9

นาย

สำเนียง

ฟ้ากระจ่าง

ผศ.

โท

หลักสูตรภาษาไทย

ปฏิบัติงาน

10

นาง

อภิรดี

ผลประเสริฐ

ดร.

เอก

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

ปฏิบัติงาน

11

นาง

อรุณี 

โคตรสมบัติ

รศ

โท

กลุ่มวิชาดนตรี

ปฏิบัติงาน

12

น.ส.

วนิดา

อัญชลีวิทยกุล

ผศ.ดร

เอก

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

ปฏิบัติงาน

13

น.ส.

แว่นแก้ว

ลีพึ่งธรรม

ดร.

เอก

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

ปฏิบัติงาน

 

อัตราจ้างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1

น.ส.

ฉัตรแก้ว

ใจงาม

ผศ.ดร.

เอก

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

คณบดี

2

นาย

ฆนา

 วีระเดชะ

อาจารย์

โท

 กลุ่มวิชาศิลปกรรม 

ปฏิบัติงาน

3

น.ส.

นพรัตน์

ขนบธรรมกุล

อาจารย์

โท

หลักสูตรภาษาจีน

ปฏิบัติงาน

4

นาย

ประภัสร์

นกเลิศพันธุ์

อาจารย์

โท

หลักสูตรภาษาจีน

ปฏิบัติงาน

5

น.ส.

กนกวรรณ

กุลสุทธิ์

อาจารย์

โท

หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ

ปฏิบัติงาน