โครงสร้างการบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว  เภาวิเศษ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธพงษ์  ลีลากิจไพศาล
รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน


อาจารย์ศุภมิตร บัวเสนาะ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสริน สุทองหล่อ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา


อาจารย์ ดร.จิตชิน  จิตติสุขพงษ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต  พิจิตรกำเนิด
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดารัตน์ เจตน์ปัญจภัค
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
อาจารย์ณัฐพร  โอวาทนุพัฒน์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

รองศาสตราจารย์ ดร.เนื้ออ่อน ขรัวทองเขียว
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย