คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ”Reskill เขียนหนังสือราชการอย่างมืออาชีพ” (KM) ให้แก่บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการจากหน่วยงานภายในและอาจารย์ที่สนใจ จำนวน 172 คน เพื่อทบทวนความรู้และนำไปพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริมา เชียงเชาว์ไว และ อาจารย์รักษ์ศิริ ชุณหพันธรักษ์ อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นวิทยากร ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพงษ์ ลีลากิจไพศาล รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00-12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams