ปีการศึกษา 2562

ประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2562

เอกสารการประเมินตนเองระดับคณะ ( รอบ12 เดือน )

เอกสารการประเมินตนเองระดับหลักสูตร  ( รอบ12 เดือน )

  • สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร         

รายงานการประเมินตนเอง / รายงานผลการประเมินตนเอง

  • สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

 รายงานการประเมินตนเอง / รายงานผลการประเมินตนเอง

  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ      

 รายงานการประเมินตนเอง / รายงานผลการประเมินตนเอง

  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ    

  รายงานการประเมินตนเอง / รายงานผลการประเมินตนเอง

  • สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

 รายงานการประเมินตนเอง / รายงานผลการประเมินตนเอง

  • สาขาวิชาศิลปศึกษา       

  รายงานการประเมินตนเอง / รายงานผลการประเมินตนเอง

  • สาขาวิชาภาษาไทย     

  รายงานการประเมินตนเอง / รายงานผลการประเมินตนเอง

  • สาขาวิชาภาษาจีน      

 รายงานการประเมินตนเอง / รายงานผลการประเมินตนเอง