2 July 2020

การประชุมชี้แจง ขั้นตอนการจัดทำโปรแกรมการติดตามงานและการรับส่งเอกสาร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการประชุมชี้แจง ขั้นตอนการจัดทำโปรแกรมการติดตามงานและการรับส่งเอกสารของพนักงานสายสนับสนุนวิชาการระหว่างสำนักงานคณะฯ และหลักสูตรต่างๆ ในวันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องเรียน 252  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด เป็นผู้ชี้แจงการใช้โปรแกรมติดตามงาน