การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/2561

ประชุมคณะ (3)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/2561  เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นประธานในที่ประชุม

Blog Attachment

Leave us a Comment