มุมกิจกรรม

Insight SDU : TCAS 64

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมงาน Insight SDU : TCAS 64 (Open House) ในวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หอประชุมรักตะกนิษฐชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต…

งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานกล่าวแสดงความยินดี และมอบของที่ระลึกให้แก่อาจารย์และข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ ณ ศาลากระจ่างศรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 10 กันยายน 2562 โดยในช่วงเช้าคณะผู้เกษียณอายุราชการ ได้ร่วมพิธีบวงสรวงหลวงปู่ชัยมงคล…

เสวนา “รู้ให้ลึก รู้ให้ชัด การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน”

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการ การจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2562 กิจกรรมที่ 3. เสวนา “รู้ให้ลึก รู้ให้ชัด การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน” เพื่อให้ความรู้ในการเตรียมข้อมูล เทคนิคการเขียนผลงาน และขั้นตอนการส่งผลงานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 63 เวลา14.00-17.00…

เสวนา “เติมห้องเรียนด้วยภาษาอังกฤษ พิชิต TOEIC”

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการ การจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2562 กิจกรรมที่ 2. เสวนา “เติมห้องเรียนด้วยภาษาอังกฤษ พิชิต TOEIC” เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านเทคนิคการสอดแทรกภาษาอังกฤษและแนวข้อสอบโทอิคในรายวิชาที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 9.30-11.30 น.…

หลักสูตรภาษาไทยจัดโครงการสัมมนานิทัศน์

หลักสูตรภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการสัมมนานิทัศน์ ในวันจันทร์ที่ 28  ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 – 14.30 น. ณ ลาน LV อาคารสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์พัชรี  สวนแก้ว…

Suan Dusit Open House

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมงาน Suan Dusit Open House ในวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30-16.00 น. ณ หอประชุมรักตะกนิษฐชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อแสดงบูธประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาใหม่ ปี 2563…

ขอพรคณะผู้บริหารฯ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย 2562

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรแก้ว ใจงาม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมทั้ง อาจารย์ศุภมิตร บัวเสนาะ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และคณาจารย์ประจำคณะฯ เข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐารมณ์ จุฑาภัทร…

คณะมนุษย์ฯ จัดการบรรยายเพื่อส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนสู่อาจารย์มืออาชีพ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนสู่อาจารย์มืออาชีพคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กิจกรรมที่ 2 “กระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบและการออกแบบการเรียนการสอน” ในในวันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมกาหลา โรงแรมสวนดุสิตเพลส โดยมีหัวข้อการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังนี้ เวลา 9.30…