ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์

394462

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพงษ์ ลีลากิจไพศาล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์ ดร.ขวัญหทัย เชิดชู ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมทั้งคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยาพล ชมชัยยา ประธานหลักสูตรภาษาอังกฤษ
อาจารย์กนกวรรณ  กุลสุทธิ์  ประธานหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ
อาจารย์ ดร.มนรดา  เลิศจิรวณิชย์  ประธานหลักสูตรภาษาจีน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล วิบูลยศริน ประธานหลักสูตรภาษาไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สฤษดิ์ ศรีโยธิน ประธานหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรม

เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ (รางน้ำ) เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 9.00 – 12.00 น. เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนแนวคิดในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรฯในอนาคต

Blog Attachment

Leave us a Comment