ประชุมทบทวนการจัดทำแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

53338

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประธานในที่ประชุมเพื่อทบทวนการจัดทำแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยหารือกับประธานหลักสูตร ในวันพุธที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 11.00 – 13.00 น. ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 

 

Blog Attachment

Leave us a Comment