โครงการพัฒนานักศึกษาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

S__88915973

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการ “พัฒนานักศึกษาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์”
โดยในรอบที่ 1 นี้ (26 ตุลาคม 2561) จัดอบรมที่ห้อง On Demand สำนักวิทยบริการชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และจัดอบรม 2 หัวข้อ ประกอบด้วย
Workshop 1 Learn advanced techniques in Microsoft Word (ช่วงเวลา 09.00 – 12.00น.)
Workshop 2 Improving the performance of your presentation using PowerPoint (ช่วงเวลา 13.00 – 16.00น.)
บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด

หากนักศึกษาหรือบุคลากรท่านใดสนใจ สามารถกดลิงค์ https://goo.gl/forms/fqqRvwdtUnRFUAr62
เพื่อสมัครเข้ารับการอบรมได้ทุกวันศุกร์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

Blog Attachment

Leave us a Comment