การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 8/2561

255230

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 8/2561  ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นประธานในที่ประชุม และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพงษ์ ลีลากิจไพศาล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย๋ศุภมิตร บัวเสนาะ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  พร้อมทั้งประธานหลักสูตรต่างๆ และผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะฯ เข้าร่วมการประชุม

 

Blog Attachment

Leave us a Comment