คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ มอบเงินสนับสนุนและสิ่งของช่วยเหลือ นศ.ประสบเหตุเพลิงไหม้

4457

วันนี้ (วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรุณามอบเงินและสิ่งของเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจชั้นปีที่ 4 นางสาวประภัสสร อ่วมดอนไพร ที่ได้ประสบเหตุเพลิงไหม้บ้านเนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจร เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา

ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ ยังเป็นตัวแทนมอบเงินช่วยเหลือซึ่งได้รับจากคณาจารย์หลักสูตรนิติศาสตร์ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง และคณาจารย์หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

 

Blog Attachment

Leave us a Comment