งานเลี้ยงฉลองปีใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ต้อนรับปี 2562

6724

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ขึ้น ในวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ณ ห้องสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีการจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่มสนับสนุนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว  เภาวิเศษ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสริน สุทองหล่อ ที่ปรึกษาคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพงษ์ ลีลากิจไพศาล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  อาจารย์ศุภมิตร  บัวเสนาะ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยาพล ชมชัยยา ประธานหลักสูตรภาษาอังกฤษ

ทั้งนี้ ยังมีการแลกของขวัญ และจับรางวัลพิเศษ สนับสนุนของรางวัลโดยท่านคณบดี ท่านรองคณบดี ที่ปรึกษา และผู้ช่วยคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ขอขอบคุณทุกท่านที่ทำให้เกิดกิจกรรมต้อนรับปีใหม่อย่างสนุกสนาน และขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขตลอดปีใหม่ ในปี 2562 นี้

 

 

Blog Attachment

Leave us a Comment