การประชุมทวนสอบและอนุมัติผลการเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561

20181226_๑๘๑๒๒๖_0002

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดการประชุมพิจารณาทวนสอบและอนุมัติผลการเรียนและทวบสอบ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561 (ระบบ AEC ) เปิดเรียน 15 สิงหาคม 2561 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพงษ์ ลีลากิจไพศาล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดารัตน์ เจตน์ปัญจภัค ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานและผู้ดำเนินการประชุมร่วมกับประธานหลักสูตร และผู้แทนหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวันพุธ ที่ 26 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

 

Blog Attachment

Leave us a Comment