การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 9/2561

20181227_๑๘๑๒๒๗_0011

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 9/2561  ในวันที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม KM โดยในครั้งนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.น้ำทิพย์ วิภาวิน และรองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์  ศิริสรรหิรัญ ผู้ทรงคุณวุฒิ เข้ารับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นประธานในที่ประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพงษ์ ลีลากิจไพศาล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ศุภมิตร บัวเสนาะ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  พร้อมทั้งประธานหลักสูตรต่างๆ และผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะฯ เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วย

Blog Attachment

Leave us a Comment