การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการประเมินผลปฏิบัติงาน และมอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

20190103_๑๙๐๑๐๓_0007

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการประชุมชี้แจงวิธีการและขั้นตอนในการประเมินผลปฏิบัติงานและทำข้อตกลงเกี่ยวกับการประเมินผลปฏิบัติงานเป็นรายบุคคล ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2562 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมปิ่นน้อย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในที่ประชุม และ รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพงษ์ ลีลากิจไพศาล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้ร่วมดำเนินการประชุม
นอกจากนี้ ยังมีการมอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีให้กับผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการในห้วงเวลานี้ ได้แก่

รศ.ดร.ยุทธพงษ์ ลีลากิจไพศาล ได้รับตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
รศ.พิเชษฐ สุนทรโชติ ได้รับตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
ผศ.ปริศนา ฟองศรัณย์ ได้รับตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ.เบญจมาศ ขำสกุล ได้รับตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ.ธนศร วิสุทธิ์วารินทร์ ได้รับตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ.ดร.วรวิทย์ กิจเจริญไพบูลย์ ได้รับตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ.วุฒินันท์ รัตสุข ได้รับตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Blog Attachment

Leave us a Comment