8 August 2020

การประชุมแลกเปลี่ยนการจัดการความรู้ “การสร้างชุดโครงการวิจัย”

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2561 ด้านของงานวิจัย หัวข้อ คือ “การสร้างชุดโครงการวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย” เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562ระหว่างเวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้อง Co-working space อาคาร ดร.ศิโรจน์ฯ