2 July 2020

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ห้อง 1119 อาคาร 1 โดยมีประธานกรรมการตรวจประเมินฯ คือ รองศาสตราจารย์พูนศิริ วัจนะภูมิ อาจารย์ประจำพิเศษ สาขามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และกรรมการ ประกอบด้วย
อาจารย์ประวรดา โภชนจันทร์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
นายสุทัน มุมแดง รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
และมี อาจารย์ยุคนธร ปรีวรรณ หัวหน้าสำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นเลขานุการ