คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการ “พัฒนานักศึกษาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์”
โดยจัดอบรมที่ห้อง 11201 สำนักวิทยบริการชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ด้านความรู้พื้นฐานทางการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศที่จำเป็น
บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด โดยมีกำหนดวัน-เวลา ดังนี้
วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. สำหรับนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ รหัส 001 – 040
วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น. สำหรับนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ รหัส 041 – 080
วันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. สำหรับนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ รหัส 081 – 089 และหลักสูตรภาษาและการสื่อสาร รหัส 001 – 031
วันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น. สำหรับนักศึกษาหลักสูตรภาษาและการสื่อสาร รหัส 032- 063
วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. สำหรับนักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ รหัส 001 – 035
วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น. สำหรับนักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ รหัส 036 – 061