คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการทดสอบ TOEIC Post- Test ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาสมรรถนะทางภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 (3Rs+8Cs) เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยจัดสอบให้กับนักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และหลักสูตรศิลปศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ห้องเรียน 1207 อาคาร 1 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพร โอวาทนุพัฒน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอบนางสาวปาหนัน ประเทือง เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะฯ เป็นผู้ดำเนินการจัดสอบ