คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้การต้อนรับท่านคณบดี อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในการเข้าศึกษาดูงาน และพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิตเพลส