2 July 2020

การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำแผนการดำเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำแผนการดำเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี 2561 – 2564 ในวันที่ 7 ธันวาคม เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม KM โดยมีประธานในที่ประชุมคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพงษ์ ลีลากิจไพศาล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ หารือร่วมกับประธานหลักสูตร เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการแผนการดำเนินงานของคณะ ฯ และขอความร่วมมือของผู้เขียนแผนในด้านต่างๆ ทั้งนี้เพื่อให้คณะและหลักสูตรมีการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน และลดความซ้ำซ้อนในการดำเนินงานโครงการ