การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 2/2561 

Humanmeeting2-28-61 (10)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 2/2561  เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นประธานในที่ประชุม และได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ประจำคณะกรรมการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.น้ำทิพย์ วิภาวิน ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

Blog Attachment

Leave us a Comment