การทวนสอบและอนุมัติผลการเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560

268518

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำเนินงานพิจารณาทวนสอบและอนุมัติผลการเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 /2560 (ระบบ AEC ) เปิดเรียน 15 สิงหาคม 2561 (ระดับคณะ) ในวันพฤหัสบดี ที่ 7 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 9.30- 17.00 น. ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพงษ์ ลีลากิจไพศาล รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินการในกิจกรรมดังกล่าว

 

Blog Attachment

Leave us a Comment