โครงการความร่วมมือการฝึกปฏิบัติงานและการอาชีพระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กับบริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

IMG_1259

            คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กำหนดจัดการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการฝึกปฏิบัติงานและการอาชีพระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กับบริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิตเพลส โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพงษ์ ลีลากิจไพศาล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้ลงนามแทนในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับนายมนัส ประสงค์งาน ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานบุคคล (สรรหาและว่าจ้างบุคลากร) และนางสาวประสพสุข สำเภา ผู้จัดการแผนกสรรหาและว่าจ้างบุคลากรบริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 

Blog Attachment

Leave us a Comment