การตรวจสอบคุณภาพมคอ.3 และมคอ.4 ประจำปีการศึกษา 1/2561

302518

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดการประชุมเพื่อพิจารณาตรวจสอบคุณภาพมคอ.3 และมคอ.4 ประจำปีการศึกษา 1/2561 ระบบ AEC ( เปิดเรียน 15 สิงหาคม 2561) ในวันพุธ ที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 – 12.30 น. ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพงษ์ ลีลากิจไพศาล รองคณบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานในการประชุม พร้อมทั้งคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบคุณภาพ มคอ.3 และมคอ.4 ประจำปีการศึกษา 1/2561คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมพิจารณาอย่างพร้อมเพรียง

 

Blog Attachment

Leave us a Comment