คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการทดสอบ TOEIC Pre- Test ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาสมรรถนะทางภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 (3Rs+8Cs) เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยจัดสอบให้กับนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ และนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ห้องเรียน 1108 อาคาร 1 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพร โอวาทนุพัฒน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ เป็นผู้ดำเนินการจัดสอบ