คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว ใจงาม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้มอบหมายรองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพงษ์  ลีลากิจไพศาล รองคณบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานการประชุมรับทราบเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานและทำข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2564  รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ MS-Team  ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น.