มุมประกันคุณภาพ

การประชุมกิจการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดยคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ และรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์ศุภมิตร บัวเสนาะ ผู้ช่วยคณบดี อาจารย์ธนัญภัสร์ ศรีเนธิยวศิน จัดการประชุมร่วมกับคณาจารย์ฝ่ายกิจการนักศึกษาของแต่ละหลักสูตร ในวาระการดำเนินการด้านกิจการนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2561  ในวันพุธที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 13.45…

การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำแผนการดำเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำแผนการดำเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี 2561 – 2564 ในวันที่ 7 ธันวาคม เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม KM โดยมีประธานในที่ประชุมคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพงษ์ ลีลากิจไพศาล…

การประชุมหารือการดำเนินโครงการพัฒนาสมรรถนะทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21

วันนี้ ( 7 ธันวาคม พศ.2560) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมเพื่อหารือการดำเนินโครงการพัฒนาสมรรถนะทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องประชุม KM เวลา 10.00 – 12.00 น. โดยมีประธานในที่ประชุมคือ อาจารย์ ดร.วนิดา อัญชลีวิทยกุล…

การเลือกตั้งผู้แทนจากคณาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำเนินการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการประจำคณะ ประเภทผู้แทนจากคณาจารย์ประจำแทนที่ตำแหน่งว่างลงขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้ง ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผลการเลือกตั้ง มีผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะฯ ที่ได้รับคะแนนสูงสุดสองท่านคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดารัตน์ เจตน์ปัญจภัค…

การประชุมพิจารณาตรวจสอบคุณภาพ มคอ.3 และ มคอ.4 ประจำปีการศึกษา 2/ 2560

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบคุณภาพมคอ.3 และ มคอ.4 ประจำปีการศึกษา 2/2560 (ระบบ AEC)ของทุกหลักสูตร ในวันอังคาร ที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.30 -15.00 น.ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์…

การประชุมชี้แจง ขั้นตอนการจัดทำโปรแกรมการติดตามงานและการรับส่งเอกสาร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการประชุมชี้แจง ขั้นตอนการจัดทำโปรแกรมการติดตามงานและการรับส่งเอกสารของพนักงานสายสนับสนุนวิชาการระหว่างสำนักงานคณะฯ และหลักสูตรต่างๆ ในวันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องเรียน 252  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด…

การประชุมและหารือร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางการกำหนดรูปแบบมคอ.3 และมคอ.4

วันนี้ (วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 – 12.00 น.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมและหารือร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางการกำหนดรูปแบบมคอ.3 และมคอ.4 และตรวจสอบคุณภาพมคอ.3 และมคอ.4 ให้ถูกต้อง ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 (เปิดเรียนวันที่ 15…

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์สกอ.ประจำปีการศึกษา 2559

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในวันพุธที่ 25 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ห้อง 1119 อาคาร 1 โดยมีประธานกรรมการตรวจประเมินฯ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุกดา ลิบลับ อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์…

การประชุมตรวจคุณภาพของแบบทดสอบ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพงษ์ ลีลากิจไพศาล รองคณบดี จัดการประชุมเพื่อตรวจคุณภาพของแบบทดสอบรายวิชาที่จัดการเรียนการสอน เมื่อวันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2560 ณ ห้อง 1119 ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ห้อง 1119 อาคาร 1 โดยมีประธานกรรมการตรวจประเมินฯ คือ รองศาสตราจารย์พูนศิริ วัจนะภูมิ อาจารย์ประจำพิเศษ…