โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 ด้านภาษาอังกฤษ กิจกรรมที่ 1 TOEIC Pre-test

IMG_9093

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมที่ 1 TOEIC Pre-test  โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 ด้านภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 เวลา 13.30 – 17.15 น.  ณ ห้องประชุม 501 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดและได้ให้โอวาทแก่นักศึกษา จากนั้นได้จัดการทดสอบก่อนเรียน ( TOEIC Pre-test) ให้กับนักศึกษาจำนวน 2 กลุ่มคือ

กลุ่มที่ 1 นักศึกษาหลักสูตรศิลปศึกษา หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และหลักสูตรภาษาไทย รวมทั้งสิ้น 165 คน

กลุ่มที่ 2 นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ และหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ รวมทั้งสิ้น 177 คน

โดยจะแจ้งผลการสอบให้หลักสูตร และนักศึกษาทราบในสัปดาห์ถัดไป ทั้งนี้ จะได้นำผลการสอบเข้าที่ประชุมเพื่อจัดกลุ่มตามพื้นฐานภาษาอังกฤษ อ้างอิงจากผลสอบดังกล่าวต่อไป

Blog Attachment

Leave us a Comment