22 October 2020

งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานกล่าวแสดงความยินดี และมอบของที่ระลึกให้แก่อาจารย์และข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ ณ ศาลากระจ่างศรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 10 กันยายน 2562 โดยในช่วงเช้าคณะผู้เกษียณอายุราชการ ได้ร่วมพิธีบวงสรวงหลวงปู่ชัยมงคล ซึ่งในปี 2562 มีอาจารย์ และข้าราชการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 2 ท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสริน สุทองหล่อ และ อาจารย์สุณา  กังแฮ