มุมงานวิจัย

การประชุมเตรียมความพร้อมพิชิตทุน วช. หัวข้อ การส่งเสริมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสรรพศาสตร์ ปีงบประมาณ 2564

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการการประชุมเตรียมความพร้อมพิชิตทุน วช. หัวข้อ การส่งเสริมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสรรพศาสตร์ ปีงบประมาณ 2564 ในวันที่ 7 ธันวาคม 2563 เวลา 9.30 – 12.00 น. ณ…

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการวิจัยของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการวิจัยของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2564 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.30 – 13.00 น. ณ ห้อง 1106 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว…

เสวนา “จัดทำข้อเสนอวิจัยอย่างไรให้ตรงใจแหล่งทุน”

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการ การจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2562 กิจกรรมที่ 1. เสวนา “จัดทำข้อเสนอวิจัยอย่างไรให้ตรงใจแหล่งทุน” เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการจัดทำข้อเสนองานวิจัยและการตีพิมพ์บทความ ในวันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 9.00-12.00 น. ณ อาคาร…

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนข้อเสนองานวิจัยของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2564

วันนี้ (วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนข้อเสนองานวิจัยของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2564 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว ใจงาม คณบดี มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพงษ์ ลีลากิจไพศาล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ…