คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าการพัฒนาหลักสูตร โดยการบูรณาหลักสูตรให้ทันสมัยตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและสร้างความเข้มแข็งในการแข่งขันตามนโยบายของมหาวิทยาลัยครั้งที่3  ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม KM โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอบให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพงษ์ ลีลากิจไพศาล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในที่ประชุม  โดยหารือร่วมกับประธานหลักสูตรต่างๆ และผู้แทนคณาจารย์ของแต่ละหลักสูตร หลักสูตรละ 2 คน เข้าร่วมการประชุม