คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคการศึกษาใหม่ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว ใจงาม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นประธานในที่ประชุม เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเรียน 1109
ในการนี้ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมกับตัวแทนคณาจารย์ประจำคณะฯ เข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อกล่าวสวัสดีปีใหม่ และรับพรปีใหม่