คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดการประชุมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ รอบ Pre 12 เดือน ตามระบบ SDU QA (1 สิงหาคม 2562- 31 กรกฎาคม 2563) ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 – 14.00 น. ณ ห้องประชุมคณบดี สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร 1 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว ใจงาม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มอบรองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพงษ์ ลีลากิจไพศาล เป็นประธานในที่ประชุม และมีรายชื่อคณะกรรมการตรวจติดตามฯ ดังนี้

รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพงษ์ ลีลากิจไพศาลล เป็นประธานคณะกรรมการตรวจติดตามฯ
อาจารย์ศุภมิตร บัวเสนาะ เป็นกรรมการตรวจติดตามฯ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์ เป็นกรรมการตรวจติดตามฯ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนัญภัสร์ ศรีเนธิยวศิน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจติดตามฯ

ทั้งนี้ มีคณาจารย์ผู้รับผิดชอบในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ เข้าชี้แจงและติดตามความคืบหน้า