Month: October 2020

Insight SDU : TCAS 64

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมงาน Insight SDU : TCAS 64 (Open House) ในวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หอประชุมรักตะกนิษฐชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต…

การประชุมตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบปลายภาค ประจำปีการศึกษา 1/2563

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบปลายภาค ประจำปีการศึกษา 2/2563 (ระบบ AEC)ในวันพฤหัสบดี ที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 9.30 -16.00 น.ณ ห้องประชุม 1119 (ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม)

คณบดีคณะมนุษย์ฯ มอบเกียรติบัตรแก่นางสาวสุธานาถ ศรีเพ็ชร นักศึกษาจิตอาสา

วันที่ 7 ตุลาคม 2563  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว ใจงาม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกแก่ นางสาวสุธานาถ ศรีเพ็ชร (น้องมุก) นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาภาษาและการสื่อสาร คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์  ซึ่งเป็นเยาวชนที่มีจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ในเหตุการณ์ที่ได้ช่วยโบกรถฉุกเฉินผ่าน ขณะที่รถกำลังติดหนักบนเส้นถนนจรัญสนิทวงศ์ เมื่อวันที่6…