Month: August 2020

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562  ในวันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุม 1119 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว ใจงาม…

TOEIC Pre- Test สำหรับ นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ และหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการทดสอบ TOEIC Pre- Test ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาสมรรถนะทางภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 (3Rs+8Cs) เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยจัดสอบให้กับนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ และนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ห้องเรียน 1108…

การเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ด้านความรู้พื้นฐานทางการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศที่จำเป็น

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการ “พัฒนานักศึกษาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” โดยจัดอบรมที่ห้อง 11201 สำนักวิทยบริการชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ด้านความรู้พื้นฐานทางการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศที่จำเป็น บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด โดยมีกำหนดวัน-เวลา ดังนี้ วันที่ 5 สิงหาคม…