2 July 2020

มุมประกันคุณภาพ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/2563   ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุม32302  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว ใจงาม...

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคการศึกษาใหม่ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว ใจงาม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นประธานในที่ประชุม เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเรียน...

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมเรื่องเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2563 โดยผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. ฉัตรแก้ว ใจงาม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในที่ประชุม หารือร่วมกับคณะกรรมการปรับปรุงการจัดทำเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการแสดงความคิดเห็นต่อแบบฟอร์มการประเมินผลปฏิบัติงาน เพื่อแจ้งคณาจารย์ให้มีความเข้าใจและชัดเจนไปในทิศทางเดียวกัน ในวันที่ 6 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00 -...

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 7/2562  ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว ใจงาม...

1 min read

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดการประชุมเพื่อพิจารณาตรวจสอบคุณภาพมคอ.3 และมคอ.4 ประจำปีการศึกษา 2/2562 ระบบ AEC ในวันอังคาร ที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 - 12.30 น. ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์...

1 min read

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบปลายภาค ประจำปีการศึกษา 2/2561 (ระบบ AEC)ในวันพฤหัสบดี ที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 9.30 -16.00 น.ณ ห้องประชุม 1208/1

1 min read

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมงาน Suan Dusit Open House ในวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30-16.00 น. ณ หอประชุมรักตะกนิษฐชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อแสดงบูธประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาใหม่ ปี 2563...

สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร เข้าพบคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อขอรับคำแนะนำแนวทางในการขับเคลื่อนงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และการจัดตั้งเครือข่ายการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของกรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้กับเยาวชนรวมถึงศิลปินแขนงต่าง ๆ และเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยแบบบูรณาการ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2562  

1 min read

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดการประชุมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562  ในวันที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม KM โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว ใจงาม...

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 และประชุมคณะครั้งที่ 6/2562  ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย...